بسته های عضویت

طرح ماهانه 3

2,700,000 
 • 45 ردیف شغلی
 • مدت نمایش 90 روزه ( مدت زمان نمایش هر کار 2 روز)
 • انتشار اگهی در سایت
 • ارسال پست اختصاصی در کانال استانی مربوطه
 • ارسال اگهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام
 • ارسال پیامک به کاربران مربوطه
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

طرح ماهانه 2

2,000,000 
 • 30 ردیف شغلی
 • مدت نمایش 60 روزه ( مدت زمان نمایش هر کار 2 روز)
 • انتشار اگهی در سایت
 • ارسال پست اختصاصی در کانال استانی مربوطه
 • ارسال اگهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام
 • ارسال پیامک به کاربران مربوطه
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

طرح ماهانه 1

1,200,000 
 • 10 ردیف شغلی
 • مدت نمایش 30 روزه ( مدت زمان نمایش هر کار 3 روز)
 • انتشار اگهی در سایت
 • ارسال پست اختصاصی در کانال استانی مربوطه
 • ارسال اگهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام
 • ارسال پیامک به کاربران مربوطه
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7